Opis projekta Eko šola

PREDSTAVITEV PROGRAMA EKOŠOLA
 
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.
 Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh. Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. V Sloveniji ga izvajamo od leta 1996  v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.
 
Kdo je vključen v program Ekošola?
V program Ekošola so vključene slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove: vrtci, osnovne in srednje šole, centri šolskih in obšolskih dejavnosti ter domovi. V program se lahko vključi ustanova kot celota (vzgojitelji, učitelji, učenci, vodstvo šole, svet šole, svet staršev in predstavniki lokalnih oblasti).
 
Temeljna načela delovanja programa Ekošola
Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:
skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta. 
 
Cilji programa Ekošola
Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:
uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
razvijati pozitivne medsebojne odnose,
sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše. 

Prednosti
Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.
 

Z EKO LISTINO SE OBVEZUJEMO,
da bomo:

 • varčevali z vodo in energijo; 
 • zmanjševali količino odpadkov in jih ločevali; 
 • skrbeli za urejeno šolo in njeno okolico; 
 • krepili pozitivne medsebojne odnose; 
 • z zdravo hrano in gibanjem v naraviskrbeli za zdrav način življenja;
 • razvijali odgovoren odnos do narave in krepili okoljevarstveno zavest; 
 • spodbujali in uresničevali program dela EKOŠOLE.

 1. EKO-ODBOR:
 
Člani eko-odbora:

 • ravnateljica - Blanka Nerad ,
 • koordinatorka programa Ekošola za OŠ – učiteljica razrednega pouka Suzana Pečnik,
 • koordinatorka programa Ekošola za vrtec – vzgojiteljica Renata Humar,
 • učiteljica razrednega pouka OŠ Gornji Grad – Lilijana Bele,
 • učiteljica razrednega pouka POŠ Bočna – Bojana Rihter,
 • učiteljica razrednega pouka POŠ Nova Štifta –  Marta Tesovnik,
 • učiteljica predmetnega pouka – Alenka Mozgan,
 • članica Sveta šole – Marija Vincek,
 • članica Sveta staršev – Jelka Grudnik,
 • zaposlena na šoli, ki nista učitelja – Uroš Milharčič, Maja Bezovšek,
 • predstavnik lokalne skupnosti, predstavnik Komunale – Zdenko Purnat,
 • po dva učenca iz vsakega razreda. 

 
2. OKOLJSKI PREGLED
 
OCENA OKOLJSKEGA VPLIVA ŠOLE zajema 8 področij: energija, odpadki, voda, transport, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, drugo.
 
 
3. EKO-AKCIJSKI NAČRT

Vrtec Gornji Grad spada pod okrilje OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad. Ker imajo šole in vrtci predpisane drugačne aktivnosti, se eko-akcijski načrt vrtca razlikuje od šolskega. Eko-akcijski načrt OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad si lahko ogledate na http://www.osgornjigrad.si/.
 
Izbrani projekti oziroma aktivnosti, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2017/2018 v Vrtcu Gornji Grad, so:  
Ekobranje za ekoživljenje (ozaveščanje)
Spoznajmo talni živ žav okrog nas
Vrtčevska vrtilnica
Zbiranje odpadnega papirja in kartona
Uporaba odpadnih materialov za različne namene 

4. NADZOR IN OCENJEVANJE
 
Za uspešno doseganje ciljev bo pomemben stalni nadzor in merjenje napredka programa Ekošole.
Nadzorovanju sledi ocenjevanje. Z ocenjevanjem uspešnosti aktivnosti bomo po potrebi spremenili načrt dela. 
 
5. KURIKULUM -  DELO PO UČNEM NAČRTU
 
Program Ekošole bomo povezali s področji Kurikula za vrtce in okoljske vsebine vključili v različne dejavnosti v vrtcu. 
 
6. OBVEŠČANJE, OZAVEŠČANJE IN VKLJUČEVANJE
 
Med ključnimi cilji programa Ekošola sta večanje splošne ozaveščenosti okoljskih aktivnostih in zagotavljanje, da čim več ljudi dobi priložnost za sodelovanje.
Informacije o aktivnostih programa Ekošole bomo objavljali na vrtčevski spletni strani, oglasnih deskah pred igralnicami in v občinskem glasilu. 
 
7. EKO-LISTINA
Eko-listina je izjava o poslanstvu šole, ki je postala Ekošola. Na njej so našteti glavni cilji načrta dela naše šole, torej dejanski ukrepi, ki jih učenci in zaposleni nameravamo izvesti.
 Main menu 2

EU Copyright | Page